Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de huur van opslagruimte

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Verhuurder: Handelsonderneming H.H.P. Alferink, handelend onder de naam “Stalling Zuidplas”, gevestigd aan het Noordeind nummer 51a te Zevenhuizen, Zuid-Holland.
 2. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon, aldanniet handelend vanuit diens bedrijf of beroep, die een opslagruimte huurt van Verhuurder.
 3. Opslagruimte: een afsluitbaar gedeelte van het gebouw, dat door Verhuurder voor verhuur wordt aangeboden aan Huurder.
 4. Gebouw: het bouwwerk, gevestigd aan het Noordeind nummer 51a, waarin de Verhuurder Opslagruimten verhuurt.
 5. Terrein: de grond rondom het Gebouw, dat aan de Verhuurder toebehoort.
 6. Openingstijden: de tijden en dagen, waarop Huurder de Opslagruimte kan bezoeken.
 7. Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder.
 8. Partijen: Huurder en Verhuurder tezamen.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Huurder en en Verhuurder.
 2. De toepasselijkheid van de Algemene (Inkoop-) Voorwaarden van Huurder, danwel enige derde, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot beroeps- en koepelorganisaties, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze voorwaarden zijn geschreven in de mannelijke vorm, omwille de leesbaarheid ervan te vergroten. Daar waar een mannelijk verwijswoord is gebruikt, kan, indien en voor zover gewenst, een vrouwelijk verwijswoord worden gelezen, zonder dat de betekenis en bedoeling van de bepaling veranderen.
 4. Indien en voor zover Verhuurder niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan impliceert dit nimmer dat de voorwaarden niet van toepassing zijn. Verhuurder is bevoegd om op ieder moment een strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen op enig moment nietig blijken, danwel vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen, indien een dergelijk geval zich voordoet, met elkaar in overleg treden teneinde een vervangende bepaling voor de nietige, respectievelijk vernietigde bepaling te formuleren. De vervangende bepaling dient naar de geest van de nietige, respectievelijk vernietigde bepaling te zijn.
 6. Indien op enig moment onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient uitleg plaats te vinden naar de geest van de voorwaarden.
 7. Wanneer sprake is van een vertaling, dan is de Nederlandse versie, zijnde het origineel, leidend voor de uitleg ervan.
 8. Indien de bepalingen in de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op enig moment in strijd zijn met hetgeen is bepaald in deze Voorwaarden, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 9. Indien zich een situatie voordoet, waarin noch deze voorwaarden, noch de Overeenkomst voorziet, is de beslissing van Verhuurder bindend.

 

Artikel 3. Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst vangt aan op de datum, die als zodanig in de Overeenkomst is vermeld. Huurder heeft vanaf die datum toegang tot de Opslagruime, mitsdien de eerst verschuldigde huurprijs tijdig op de bankrekening van Verhuurder is bijgeschreven.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging door één der Partijen met een minimale periode van één jaar. Opzegging dient te allen tijde te geschieden middels een schriftelijke mededeling aan de wederpartij en met inachtneming met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Opzegging geschiedt te allen tijde tegen het einde van de kalendermaand.
 3. Bij beëindiging van de huur dient Huurder uiterlijk de dag volgend op de laatste dag van de Overeenkomst de sleutel van de Opslagruimte bij Verhuurder in te leveren. Verhuurder is bevoegd om de toegangscode van Huurder te blokkeren met ingang van de dag, volgend op de dag waarop de Overeenkomst eindigt.
 4. Huurder is verplicht om de Opslagruimte uiterlijk de laatste dag van de Overeenkomst te ontruimen en bezemschoon op te leveren. Indien Huurder deze plicht verzuimt, zal Verhuurder Huurder hiertoe schriftelijk sommeren. Indien Huurder ook aan deze sommatie geen gehoor geeft, is Verhuurder bevoegd om de Opslagruimte te doen ontruimen en de inhoud te laten afvoeren door een naar eigen inzicht geselecteerde dienstverlener. Ontruiming door Verhuurder geschiedt voor rekening en risico van Huurder.
 5. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, die na oplevering door Verhuurder moeten worden gemaakt ten behoeve van schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden die zijn ontstaan door niet-normaal gebruik van de Opslagruimte, alsook door gedane aanpassingen.
 6. Verhuurder is bevoegd om de overeenkomst met directe ingang eenzijdig te ontbinden, indien Huurder een betalingsachterstand van meer dan drie termijnen heeft ten aanzien van ten minste één Opslagruimte.
 7. Verhuurder is bevoegd om de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, wanneer Huurder de Opslagruimte aanwendt voor een verboden activiteit, zoals bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Aanvraag van de huur

 1. Aanvraag tot huur van een Opslagruimte geschiedt door middel van een schriftelijk verzoek daartoe van Huurder, gericht aan de Verhuurder.
 2. Indien Huurder een particulier is en derhalve niet handelt vanuit diens bedrijf of beroep, dan dient het verzoek te worden vergezeld door a) een kopie van een geldig legitimatiebewijs, b) een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat het aangegeven adres het hoofdverblijf van Huurder is, zoals een poststuk, bankafschrift, kentekenbewijs of uittreksel uit de GBA.
 3. Indien Huurder een zakelijke huurder is en derhalve handelt vanuit diens bedrijf of beroep, dan dient de aanvraag te worden vergezeld door a) een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie maanden, b) een kopie van een geldig legitimatiebewijs en c) een afschrift van het briefhoofd, waaruit het btw-nummer van de onderneming blijkt.
 4. Verhuurder is bevoegd om een aanvraag te weigeren indien a) er geen Opslagruimte voor verhuur beschikbaar is, b) Huurder eerdere verplichtingen niet is nagekomen, c) Huurder de gevraagde bewijzen, zoals vermeld in lid 2 of lid 3 van dit artikel niet kan overleggen of d) wanneer er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat Huurder de Opslagruimte zal aanwenden voor verboden activiteiten zoals beschreven in artikel 5 van deze voorwaarden.
 5. Huurder dient de Opslagruimte af te sluiten met een slot, dat hij bij Verhuurder heeft aangeschaft. Het plaatsen van eigen sluitwerk is niet toegestaan, behoudens toestemming van Verhuurder.

 

Artikel 5. Verboden activiteiten

 1. Het is Huurder niet toegestaan om:
  1. de Opslagruimte aan te wenden voor andere activiteiten dan opslag, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot productieruimte, werkplaats of repetitieruimte, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verhuurder;
  2. in de Opslagruimte levende dieren of levende noch gedroogde planten op te slaan;
  3. in de Opslagruimte bederfelijke waar of goederen die gekoeld bewaard dienen te worden op te slaan;
  4. voorwerpen, vaste of vloeistoffen en/of gassen op te slaan, die een gevaar voor het milieu vormen of op enigerlei andere wijze als gevaarlijk kunnen worden bestempeld;
  5. wettelijk verboden voorwerpen of stoffen op te slaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot hard- en softdrugs en wapens;
  6. de Opslagruimte in te richten als (tijdelijke) woning of evenementenlocatie;
  7. goederen op te slaan die indruisen tegen wet- en regelgeving, de openbare orde of goede zeden;
  8. goederen op te slaan die tot stank- of geluidsoverlast kunnen leiden;
  9. goederen op te slaan die bij opening van de Opslagruimte tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.

 

Artikel 6. Huisregels

 1. Verhuurder is bevoegd om huisregels op te stellen, waaraan Huurder zich dient te houden tijdens zijn bezoek aan de Opslagruimte. Deze huisregels zijn van toepassing op het Terrein, in het Gebouw en in de Opslagruimte.
 2. Bij overtreding van de Huisregels is Verhuurder bevoegd om Huurder van het Terrein te (laten) verwijderen en hem voor bepaalde tijd de toegang te ontzeggen.
 3. Verhuurder is gehouden om de huisregels vrijelijk aan Huurder beschikbaar te stellen, zodat laatstgenoemde deze op ieder gewenst moment kan inzien.

 

Artikel 7. Toegang van de Huurder

 1. Verhuurder verschaft Huurder toegang op de tijden die tot de Openingstijden worden gerekend. Deze tijden worden schriftelijk aan Huurder medegedeeld. Verhuurder is te allen tijde bevoegd om de Openingstijden naar eigen inzicht en goeddunken aan te passen, zowel ten voordele als ten nadele van Huurder.
 2. Verhuurder stelt Huurder een persoonlijke toegangscode beschikbaar, waarmee Huurder zich toegang tot het Terrein en het Gebouw kan verschaffen. Deze toegangscode is strikt persoonlijk en Huurder dient deze dan ook geheim te houden. Wanneer de toegangscode toch met derden wordt gedeeld, dan is Huurder gehouden om Verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Huurder is verantwoordelijk, alsook aansprakelijk, voor alle activiteiten en gedragingen van personen die met zijn toegangscode toegang hebben verkregen tot het Terrein en het Gebouw.
 4. Huurder zal het Terrein met niet meer dan vier personen tegelijk betreden.
 5. Het is Huurder niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke, schriftelijk toestemming van Verhuurder sleutels, die toegang geven tot de Opslagruimte te laten kopiëren of zijn sleutel zonder toestemming van Verhuurder aan derden beschikbaar te stellen.

 

Artikel 8. Toegang door de Verhuurder

 1. Verhuurder is bevoegd om zichzelf toegang tot de Opslagruimte te verschaffen in aanwezigheid van Huurder, teneinde onderhoudswerkzaamheden en controles uit te voeren.
 2. Verhuurder is bevoegd om zich toegang tot de Opslagruimte te verschaffen zonder dat de Huurder aanwezig is, indien a) werkzaamheden per direct dienen te worden uitgevoerd, b) er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat, dat Huurder in strijd met hetgeen is bepaald in artikel 5 handelt, c) de politie of een andere bevoegde instantie, aldanniet op basis van een gerechtelijk bevel, toegang wenst of d) de gerechtsdeurwaarder toegang tot de Opslagruimte vordert.
 3. Indien de Verhuurder zich zelfstandig toegang verschaft, zal hij dit eerstens trachten zonder schade aan de Opslagruimte of het slot aan te brengen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan is Verhuurder echter bevoegd toegang te forceren. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud van de Opslagruimte en de schade die ontstaat aan de Opslagruimte, goederen van Verhuurder, alsook goederen van derden en (letsel-) schade aan personen en dieren, die ontstaan door ondeugdelijke of onveilige opslag.
 2. Verhuurder aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in noch directe noch indirecte zin, die is ontstaan aan (eigendommen van) Huurder, tenzij Huurder uitdrukkelijk kan aantonen dat deze schade is ontstaan door bewuste nalatigheid of roekeloosheid van Verhuurder.
 3. Verhuurder dient zich voldoende voor aansprakelijkheid te verzekeren. Huurder kan een afschrift van de polis(sen) die hiertoe strekken inzien ten kantore van Verhuurder. Verhuurder is nimmer gehouden om een afschrift toe te zenden of ter beschikking te stellen.
 4. Huurder is zelf verantwoordelijk voor schade aan goederen, die hij in de Opslagruimte opslaat en dient deze derhalve zelf voldoende te verzekeren.
 5. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan a) door toedoen van (mede-) Huurders, b) door stakingen bij leveranciers van Verhuurder, c) voor niet-levering door overmacht, en d) door oorlogs- en natuurgeweld, stroomuitval daaronder begrepen.

 

Artikel 10. Beveiliging

 1. Verhuurder is bevoegd om uit hoofde van beveiligingsdoeleinden toegangsbeperkende maatregelen te treffen. Verhuurder is gehouden om Huurder hierover te informeren, alsook hem te instrueren hoe Huurder vooralsnog toegang tot zijn Opslagruimte kan krijgen.
 2. Verhuurder is bevoegd om gebruik te maken van zowel zichtbare als onzichtbare (video-) observatie en -surveillance. Het is Verhuurder ook toegestaan om deze in de Opslagruimte aan te brengen, zonder medeweten van Huurder.
 3. Verhuurder is bevoegd om de beveiligingstaken uit handen te geven aan een (particuliere) beveiligingsorganisatie.
 4. Indien Verhuurder ongeoorloofde toegang tot het Terrein, het Gebouw of een Opslagruimte vermoedt of constateert, is Verhuurder bevoegd om verdachte personen staande te houden en de politie in te lichten. Indien de ongeoorloofde toegang zich richt op een Opslagruimte, is Verhuurder gehouden om Huurder hier zo snel mogelijk, echter binnen drie werkdagen over te informeren.

 

Artikel 11. Tariefstelling, facturatie en incasso

 1. Verhuurder is bevoegd om de tarieven jaarlijks te wijzigen, zowel ten voordele als ten nadele van Huurder. Verhuurder informeert Huurder over de prijswijzigingen ten minste één kalendermaand voor ingang van de nieuwe tarieven.
 2. Huurder is gehouden om de huurprijs bij vooruitbetaling te voldoen. Verhuurder verzendt hiertoe maandelijks een factuur aan Huurder met betrekking tot de daarop volgende maand. Huurder is gehouden om deze factuur binnen zeven dagen in Euro’s te voldoen op een door Verhuurder aangewezen bankrekening. Contante betaling is uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming van Verhuurder is verkregen. Betaling dient dan in eenzelfde termijn te geschieden.
 3. Indien Verhuurder de huurprijs niet tijdig heeft ontvangen, is hij bevoegd om Huurder (tijdelijk) de toegang tot het Terrein te ontzeggen. Dientengevolge is Verhuurder bevoegd om de toegangscode van Huurder te blokkeren. Het ontzeggen van de toegang schort de betalingsverplichting van Huurder nimmer op en onderbreekt de huurovereenkomst evenmin.
 4. Verhuurder is bevoegd om bij te late betaling incassomaatregelen te treffen, waaronder, maar niet beperkt tot het in rekening brengen van incassokosten. Verhuurder is tevens bevoegd om deze maatregelen naar eigen inzicht en goeddunken uit handen te geven aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder, jurist of (incasso-) advocaat. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder.
 5. De redelijke vergoeding voor de incassokosten worden door Verhuurder berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK) en bedraagt ten minste € 40,=.
 6. Bij uitblijvende betaling is Verhuurder tevens gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen, danwel een rente van 1% indien de wettelijke rente lager ligt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Partijen met elkaar in geschil raken, dan zullen zij in eerste aanleg trachten het geschil in goed overleg te beslechten. Indien dit echter niet leidt tot een voor beide Partijen aanvaardbare situatie, dan is eenieder der Partijen te allen tijde bevoegd om het geschil te laten beslechten door een daartoe bevoegd rechter in de woonplaats van de wederpartij.

 

Artikel 13. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden worden gepubliceerd op een voor Huurder vrij toegankelijke plaats op de website van Verhuurder.
 2. Verhuurder is bevoegd om deze voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht en goeddunken aan te passen, in te korten of uit te breiden. Verhuurder zal trachten om Huurder over de wijzigingen te informeren, maar is hiertoe nimmer gehouden.
 3. Van toepassing is steeds de laatstelijk gepubliceerde versie van deze voorwaarden. Huurder is derhalve gehouden om zich steeds van de laatste versie van deze voorwaarden te vergewissen. Met de publicatie van de nieuwe voorwaarden komen alle voorgaande versies te vervallen. Er kunnen vanaf dan geen rechten meer aan voorgaande versies worden ontleend.
 4. Indien Huurder zich niet wenst te conformeren met een de gewijzigde voorwaarden, dan dient hij hiervan onverwijld echter niet later dan één kalendermaand na ingang van de nieuwe voorwaarden melding te maken bij Verhuurder. Partijen zullen in onderling overleg bezien of een uitzonderingssituatie mogelijk is. Indien dit echter niet mogelijk blijkt, dan wordt Huurder geacht de nieuwe voorwaarden te hebben geaccepteerd, tenzij hij tot opzegging overgaat.

Zevenhuizen, 8 juni 2016
Versie 1.0

Stalling Zuidplas
Noordeinde 51a
2761 BP Zevenhuizen (Zuid-Holland)
06 – 46 68 63 20
info@stallingzuidplas.nl

VRAAG VOOR MEER INFORMATIE